Old Courthouse (1855), Pt Elliot, Fleurieu Peninsula, South Australia

Port Elliot index

Next photo